fbpx

Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 29. júla 2019

Tieto zmluvné podmienky („Podmienky“, „Podmienky“) upravujú váš vzťah s webovou stránkou https://sk.aflamo.com („Služba“) prevádzkovanou spoločnosťou AVEKO JAGIEŁŁO I LEWANDOWSKI Sp. k. (“my”, “nás” alebo “náš”).

Pred použitím Služby si pozorne prečítajte tieto Podmienky.

Váš prístup k Službe a jej používanie je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ostatných, ktorí pristupujú alebo používajú Službu.

Vstupom do Služby alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou Podmienok, nesmiete pristupovať k Službe.

Nákupy

Ak si želáte zakúpiť akýkoľvek produkt alebo službu sprístupnenú prostredníctvom Služby („Nákup“), môžete byť požiadaní o poskytnutie určitých informácií týkajúcich sa vášho Nákupu, vrátane, bez obmedzenia, čísla vašej kreditnej karty. , dátumu vypršania platnosti kreditnej karty, fakturácie adresu a informácie o doručení.

Vyhlasujete a zaručujete, že: (i) máte zákonné právo použiť akúkoľvek kreditnú kartu alebo iný spôsob platby v súvislosti s akýmkoľvek nákupom; a že (ii) informácie, ktoré nám poskytnete, sú pravdivé, správne a úplné.

Odoslaním týchto informácií nám udeľujete právo poskytnúť tieto informácie tretím stranám za účelom uľahčenia dokončenia Nákupov.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť alebo zrušiť vašu objednávku z určitých dôvodov, medzi ktoré okrem iného patria: dostupnosť produktu alebo služby, chyby v popise alebo cene produktu alebo služby, chyba vo vašej objednávke alebo iné dôvody.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zrušiť vašu objednávku v prípade podozrenia z podvodu alebo neoprávnenej či nezákonnej transakcie.

Dostupnosť, chyby a nepresnosti

Neustále aktualizujeme naše ponuky produktov a služieb v rámci Služby. Produkty alebo služby dostupné v našej Službe môžu byť nesprávne označené, nepresne opísané alebo nedostupné a môžeme zaznamenať oneskorenia pri aktualizácii informácií o Službe a v našich reklamách na iných webových stránkach.

Nemôžeme a ani nezaručujeme presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií, vrátane cien, obrázkov produktov, špecifikácií, dostupnosti a služieb. Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo aktualizovať informácie a opraviť chyby, nepresnosti alebo opomenutia kedykoľvek bez upozornenia.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nevlastní ani nekontroluje AVEKO JAGIEŁŁO I LEWANDOWSKI Sp. k..

AVEKO JAGIEŁŁO I LEWANDOWSKI Sp. nemá žiadnu kontrolu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy webových stránok alebo služieb tretích strán. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že AVEKO JAGIEŁŁO I LEWANDOWSKI Sp. nezodpovedá, priamo ani nepriamo, za žiadnu škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na takýchto webových stránkach alebo službách alebo prostredníctvom nich.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Ukončenie

Môžeme okamžite ukončiť alebo pozastaviť váš prístup, bez upozornenia alebo zodpovednosti, z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, bez obmedzenia, ak porušíte Podmienky.

Po ukončení okamžite zanikne vaše právo používať Službu.

Uplatniteľné právo

Tieto Podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Poľska, bez ohľadu na jeho kolízne ustanovenia.

Naše zlyhanie pri presadzovaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok sa nebude považovať za vzdanie sa týchto práv. Ak bude akékoľvek ustanovenie týchto podmienok súdom považované za neplatné alebo nevymáhateľné, zostávajúce ustanovenia týchto podmienok zostanú v platnosti. Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi nami týkajúcu sa našej Služby a nahrádzajú a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody, ktoré by sme mohli mať medzi nami v súvislosti so Službou.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek upraviť alebo nahradiť tieto Podmienky. Ak je revízia podstatná, pokúsime sa poskytnúť oznámenie aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti akýchkoľvek nových podmienok. Čo predstavuje materiálnu zmenu ser